Đức Phật Đại Nhật Như Lai – Tỳ Lô Giá Na (Vairocana)

Liên hệ để có giá tốt

Tôn tượng Đại Nhật Như Lai Nepal 45cm và 58cm

Tượng Đức Phật Đại Nhật Như Lai 2
Đức Phật Đại Nhật Như Lai – Tỳ Lô Giá Na (Vairocana)

Liên hệ để có giá tốt

Danh mục:

đã mua