Tôn Tượng Chuẩn Đề Phật Mẫu

Liên hệ để có giá tốt

Tôn Tượng Chuẩn Đề Phật Mẫu Nepal 41cm
Làm thủ công, chất liệu đồng mạ vàng, nạm bạc

cẩn đá san hô, ngọc lam thiên nhiên.

Tôn Tượng Chuẩn Đề Phật Mẫu
Tôn Tượng Chuẩn Đề Phật Mẫu

Liên hệ để có giá tốt

Danh mục:

đã mua